นายระวิ ดาบทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพนมยงค์ บัวจูม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพนิต กอกำเกษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางวิภาพร เณรกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนายภักดี สิทธิการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางวิไลวรรณ ตันกองโกย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสุภาพร เจริญพิทักษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางพนา บัวจูม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวิศรุต วรนวกุล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอรวรรณ บัวชื่น
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์

นายสามารถ รอดยิ้ม
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายธีระวัฒน์ ลุ่งกี่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายจิรายุ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายวิโรจน์ จันทรสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอำนาจ วรรณพรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ช่างไม้)

นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนุชดา สมจิตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเมวิกา โบบทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวปิยวรรณ ปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวบุญญาพร หมายเทียบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจินดา ง้อสุรเชษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววนิดา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางจำเนียร งานสัมพันธฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางชมภู อุ่นวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมโภชน์ อาศิรเมธี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)