ผู้อำนวยการนายคัมภีร์ นิลวรรณ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 081-539-6445
รองผู้อำนวยการนายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0987248246นางวิไลวรรณ ตันกองโกย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0894699829นางสาวสุภาพร ศิรินุพงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0896581807ปิยะพงศ์ มักอาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการดนตรี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการดนตรี
โทรศัพท์ : 0819707682
ไลน์ไอดี : 0819707682
หัวหน้าแผนกนางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0895964800นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0897286289นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0909650951ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0800417393นายเกรียงไกร แดงกลิ่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาตัดผม-เสริมสวย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาตัดผม-เสริมสวย
โทรศัพท์ : 0987156430นางสาวดลพร ศิริเสถียร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
โทรศัพท์ : 083-550-8798ชมพูนิกข์ พงษ์นยศาสตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจธนวรรธน์ กัลยรัตน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานนายวิศรุต วรนวกุล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0813263725นายสุทน กันดิษฐ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
โทรศัพท์ : 0632294165ธนพร วสุธาสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0839682860
ไลน์ไอดี : pearlly2122นายอารักษ์ แสงอินทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 088-949-4919
พนักงานราชการ(สอน)นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0874667975
ลูกจ้างประจำนายวิโรจน์ จันทรสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
โทรศัพท์ : 0831074132นายอำนาจ วรรณพรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ช่างไม้)
โทรศัพท์ : 0824127930
เจ้าหน้าที่นางชมภู อุ่นวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0824169782นายสมโภชน์ อาศิรเมธี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0869480657นางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0853481692นายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0980412495วรกรณ์ แซ่หลิม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0810772217ดวงใจ หามา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวนุชดา สมจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0955941506นางสาวบุญญาพร หมายเทียบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0894711786นางสาวปิยวรรณ ปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0918208290นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0950926199นางสาววนิดา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0622426829นางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0954192556