นายระวิ ดาบทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการดนตรี

นายพนมยงค์ บัวจูม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายมณเฑียร รอดเสน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวพนิต กอกำเกษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางวิภาพร เณรกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนางวิไลวรรณ ตันกองโกย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสุภาพร เจริญพิทักษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสามารถ รอดยิ้ม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางพนา บัวจูม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวิศรุต วรนวกุล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผลนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายภักดี สิทธิการ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวอรวรรณ บัวชื่น
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

นายธีระวัฒน์ ลุ่งกี่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิรายุ คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอนุวัต ศรีมันตะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการดนตรี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

นายวิโรจน์ จันทรสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอำนาจ วรรณพรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ช่างไม้)

นางจำเนียร งานสัมพันธฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางชมภู อุ่นวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมโภชน์ อาศิรเมธี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากรนางสาวนุชดา สมจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินนางสาววนิดา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนางสาวเมวิกา โบบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินนางสาวปิยวรรณ ปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชีนางสาวบุญญาพร หมายเทียบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุนางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจินดา ง้อสุรเชษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี