ผู้อำนวยการนายระวิ ดาบทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0819635480
รองผู้อำนวยการนายพนมยงค์ บัวจูม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0818959416นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0987248246นายมณเฑียร รอดเสน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0818941210
หัวหน้าแผนกนายปรีชา ดำรงกิจการวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0896455075นางวิไลวรรณ ตันกองโกย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0894699829นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ : 0909650951นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0830239083นางสาวพนิต กอกำเกษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ : 0983957421นางวิภาพร เณรกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ : 0879750257ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0800417393ปิยะพงศ์ มักอาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการดนตรี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการดนตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0819707682
ไลน์ไอดี : 0819707682
หัวหน้างานนางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0895964800นายวิศรุต วรนวกุล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0813263725นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0897286289นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0878957071นางสาวสุภาพร ศิรินุพงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0896581807นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0628826616นายธีระวัฒน์ ลุ่งกี่
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 093-6574384นายจิรายุ คงแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0839696857นายอนุวัต ศรีมันตะ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการดนตรี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0993085170
ไลน์ไอดี : champkana
ครูประจำนางพนา บัวจูม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0878861122
พนักงานราชการ(สอน)นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0874667975
ครูอัตราจ้างนายบุญช่วย สงนาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0807198238
ไลน์ไอดี : Songnak
ลูกจ้างประจำนายวิโรจน์ จันทรสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
โทรศัพท์ : 0831074132นายอำนาจ วรรณพรม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ช่างไม้)
โทรศัพท์ : 0824127930
เจ้าหน้าที่นางชมภู อุ่นวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0824169782นายสมโภชน์ อาศิรเมธี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0869480657นางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ประสานและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0853481692นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0644742570วรกรณ์ แซ่หลิม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0810772217ดวงใจ หามา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสุทน กันดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0632294165นายเกรียงไกร แดงกลิ่น
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0987156430
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวนุชดา สมจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0955941506นางจำเนียร งานสัมพันธฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0894709405นางสาวบุญญาพร หมายเทียบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0894711786นางสาวปิยวรรณ ปรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0918208290นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0950926199นางสาววนิดา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0622426829นางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0954192556นายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0980412495
ผู้ดูแลระบบนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก