นางสุภาพร เจริญพิทักษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)