นายสามารถ รอดยิ้ม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวอรวรรณ บัวชื่น
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์

นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์