ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายภักดี สิทธิการ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นายวิศรุต วรนวกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

นางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคารสถานที่