นางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)

นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)