นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายภักดี สิทธิการ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ