นางวิไลวรรณ ตันกองโกย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายสามารถ รอดยิ้ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางจินดา ง้อสุรเชษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ