ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
หัวหน้างาน งานปกครอง

นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายธีระวัฒน์ ลุ่งกี่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นายภักดี สิทธิการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง

นายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง