นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววนิดา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน