นางสาวอรวรรณ บัวชื่น
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นายอนุวัต ศรีมันตะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

นายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา