นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน

นางสาววนิดา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนนายพงศกร กาละสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน