นางวิภาพร เณรกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล