นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายวิศรุต วรนวกุล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน