นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนันทิกา แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี