นางจำเนียร งานสัมพันธฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางชมภู อุ่นวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมโภชน์ อาศิรเมธี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)