ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51621

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก21122

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต112

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17017

ปวช.1ช่างยนต์เครื่องกลเรือ23023

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ61420

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41620

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก101

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต12113

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12820

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13013

ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลเรือ24024

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111728

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว145

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต202

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ303

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเรือ909

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ213

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ12012


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.18040120

ปวช.27742119

ปวช.317522

ปวส.112012

รวม18687273