ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การดนตรีการดนตรี13619

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31518

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก13518

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9716

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15015

ปวช.1ช่างยนต์เครื่องกลเรือ44044

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ10717

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41216

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก21122

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6814

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14014

ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลเรือ13013

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21315

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว52227

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต14216

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13720

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง11011

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเรือ33033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ111627

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเรือเทคนิคเครื่องกลเรือ26026

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล9514

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ10010


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.110740147

ปวช.2603494

ปวช.38747134

ปวส.135540

ปวส.210010

รวม299126425