ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การดนตรีการดนตรี14620

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31720

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก13518

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11718

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15015

ปวช.1ช่างยนต์เครื่องกลเรือ44044

ปวช.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล101

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11819

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41418

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก22123

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7916

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17017

ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลเรือ18018

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51318

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว52328

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต14216

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14721

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเรือ33033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ121830

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเรือเทคนิคเครื่องกลเรือ26026

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล9514

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ12012


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.111243155

ปวช.27337110

ปวช.39050140

ปวส.135540

ปวส.212012

รวม322135457