บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.2การดนตรีการดนตรี10212
632100201การดนตรี/1 (ดต 2 ) 10212
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31316
632070201การท่องเที่ยว/1 (ทท 2 ) 31316
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก11415
632030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ 2 ) 11415
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6511
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ 2 ) 6511
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง10010
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ 2 ) 10010
ปวช.2ช่างยนต์เครื่องกลเรือ33033
632010101เครื่องกลเรือ/1 (คร 2/1 ) 16016
632010102เครื่องกลเรือ/2 (คร 2/2 ) 17017
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5510
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (อห 2 ) 5510
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71623
60270202การท่องเที่ยว/2 (ทท 3/2 ) 011
61270201การท่องเที่ยว/1 (ทท.3/1 ) 123
61270202การท่องเที่ยว/2 (ทท.3/2 ) 235
622070201การท่องเที่ยว/1 (ทท 3 ) 41014
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก18119
622030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ 3 ) 18119
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต202
61230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (คฟ.3 ) 202
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7815
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ 3/1 ) 101
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ 3 ) 6814
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง19019
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3 ) 606
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ 3 ) 13013
ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเรือ16016
61210101เครื่องกลเรือ/1 (คร 3/1 ) 202
61210102เครื่องกลเรือ/2 (คร 3/2 ) 101
622010101เครื่องกลเรือ/1 (คร 3/1 ) 11011
622010102เครื่องกลเรือ/2 (คร 3/2 ) 202
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41317
61240401อาหารและโภชนาการ/1 (อห.3/1 ) 022
61240402อาหารและโภชนาการ/2 (อห.3/2 ) 202
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (อห 3 ) 21113
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเรือเทคนิคเครื่องกลเรือ26026
633110201เทคนิคเครื่องกลเรือ/1 (ส2 ทร ) 26026
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล8513
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ส2 ธด ) 8513
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.27829107
ปวช.37338111
ปวส.234539
รวม18572257